Zak and Troy, 2010

4" x 4.1"
Polaroid
Unique

©Benjamin Fredrickson