Group, 2014

3 1/4" x 4 1/4"
Polaroid
Unique

©Benjamin Fredrickson