Anonymous, 2011

3 1/4" x 4 1/4"
Polaroid
Unique

©Benjamin Fredrickson