Eli and Elias, 2011

4 1/4" x 3 1/4"
Polaroid
Unique

©Benjamin Fredrickson